Privacyverklaring

Bescherming
Hokra hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit document geeft aan hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Hokra doet er alles aan om privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hokra houdt zich in aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
• De verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• Vragen om uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.
• Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens.
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.


Verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
• Het toekennen van één van de 20 weekendjes weg.

Het betreft de volgende gegevens (afhankelijk van de aard van de transactie):
• Naam
• Emailadres

Verstrekking aan derden
Persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door derde partijen, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of wettelijk verplicht en toegestaan. Zo maken wij gebruik van fulfilment partners voor het bezorgen van bestellingen.
Hokra verstrekt nooit persoonsgegevens aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) zijn strikte afspraken gemaakt ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Bewaartermijn
Hokra bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Rechten van betrokkene
De betrokkene heeft recht op inzage, rectificatie, overdracht of verwijdering van persoonsgegeven. Tevens kan bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.


Informatie
Vragen over ons privacy beleid of klachten kunt u richten aan:
Hokra BV, De Vort 5, 4225 SH Noordeloos
0183 - 58 74 00, info@hokra.nl
Ter attentie van: Mevr. A. Crielaard

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring nl/privacyverklaring Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang