Actievoorwaarden Verkade "Maak kans op je lengte in chocolade”

Algemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het promotionele kansspel "Maak kans op je lengte in chocolade”. Door deelname aan dit promotioneel kansspel (‘de Actie’) verklaart de deelnemer uitdrukkelijk van deze actievoorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.

De Actie wordt georganiseerd door Verkade (‘De Organisator’) gevestigd aan Westzijde 103, Zaandam, Nederland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 35000477.

Organisator heeft te allen tijde het recht zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf (de organisatie of opzet van) de Actie te (laten) beëindigen en/of prijzen en/of actievoorwaarden te (laten) wijzigen. Bij aanpassing van deze actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website www.winmetverkade.nl  (de "Website") worden geplaatst. Voor zover in deze actievoorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal Organisator over deze gevallen beslissen.

De Actie is ter promotie van en geldt uitsluitend voor Verkade repen.  De Actie geldt niet in combinatie met andere acties of kortingen.

De actieperiode loopt van 4 mei t/m 31 mei 2024 (de "Actieperiode"). Na het verstrijken van de Actieperiode is deelname niet meer mogelijk.

De Actie is een promotioneel kansspel. De Organisator handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

 

Deelname

Deelname aan de Actie is uitsluitend toegestaan aan personen die tijdens de Actieperiode en prijsuitreiking woonachtig zijn in Nederland.

Deelnemers jonger dan 18 jaar moeten schriftelijke toestemming hebben van zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger(s) (bijvoorbeeld ouder of voogd) voor deelname aan de Actie en voor het ontvangen van prijzen.

Medewerkers van De Organisator, iedereen die direct of indirect bij de organisatie van de Actie betrokken is en hun naaste familieleden, zijn uitgesloten van deelname.

De Organisator heeft te allen tijde het recht één of meer deelnemers zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf van deelname uit te sluiten. Door uitsluiting van deelname komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor enige prijs en de deelnemer doet hierbij uitdrukkelijk afstand van enig recht met betrekking tot de prijzen. Deelnemers die in strijd met deze actievoorwaarden handelen, worden gediskwalificeerd.

 

Alleen inzendingen die aan deze actievoorwaarden voldoen, dingen mee naar een van de prijzen.

 

Speelwijze

Ga naar een winkel en koop minimaal 1 Verkade chocoladereep.
Bewaar je kassabon en verpakking.

Scan de QR-code of ga naar www.winmetverkade.nl.

Vul je gegevens (aanhef, voornaam, achternaam en e-mailadres) en lengte (in cm) in (zoals vermeld op je id-kaart/paspoort).

Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen via de website.

Per emailadres mag maar 1x worden meegedaan.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden, buiten aankoop van Verkade chocoladerepen. 

De aanwijzing van de winnaars komt door loting tot stand. De winnaars worden iedere week bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Alleen de winnaars ontvangen bericht via e-mail.

 

Prijzen

We verloten 20 x een lengte in Fairtrade chocoladerepen.  Het is een mix aan repen. Voor iedere cm ontvang je 1 reep. De prijs wordt thuis bezorgd.

We vragen om een kopie identiteitskaart/paspoort om de lengte te kunnen checken.

De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet worden geruild.

 

Aansprakelijkheid

Deelnemers zullen de Organisator en alle door de Organisator ingeschakelde derden niet aansprakelijk stellen voor enige (direct of indirect) geleden schade, letsel of gemaakte kosten als gevolg van (deelname aan) de Actie of (gebruik van) de uitgekeerde prijzen.

Aan de informatie op de Website kan de deelnemer geen rechten ontlenen.


Opmerkingen of klachten

Tijdens de Actieperiode kunnen deelnemers opmerkingen en/of klachten over de Actie en actievoorwaarden kenbaar maken door een brief en/of e-mail te sturen aan Verkade Win je lengte in chocolade Postbus 393 – 4200 AJ Gorinchem  of klantenservice@hokra.nl

 

Nietigheid

Zijn of worden deze actievoorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven de deelnemer en Organisator aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze actievoorwaarden, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze actievoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze actievoorwaarden ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Privacyverklaring

1. Voor onze Verkade ‘Maak kans op je lengte in chocolade’ actie gebruiken wij heel weinig persoonsgegevens, maar we hebben er wel een paar nodig om je deelname te kunnen verwerken. We hebben ook persoonlijke gegevens nodig om te kunnen reageren op eventuele vragen die u heeft. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verwerken en wat uw rechten zijn over wat wij ermee doen.

2. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de Verkade Actie ‘Maak kans op je lengte in chocolade’. Meer informatie over hoe Verkade persoonsgegevens voor andere doeleinden verwerkt vindt u op https://www.verkade.nl/privacy-statement/

3. We hebben uw naam en e-mailadres nodig om deel te nemen aan de Promotie, om ervoor te zorgen dat deze eerlijk verloopt en om uw prijs toe te kennen. U kunt niet aan de Promotie deelnemen zonder deze informatie te verstrekken. Als u wint, hebben we verdere persoonlijke gegevens nodig om de uitbetaling van uw prijs te regelen. Onze verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de promotie.

4. Wij zullen de persoonlijke gegevens die u verstrekt uitsluitend voor de Actie gebruiken en deze verwijderen zodra de Actie is afgelopen. 

5. We delen persoonlijke gegevens alleen met onze partners om de Actie uit te voeren. Onze Promotiebeheerder is Hokra, De Vort 5, 4225 SH Noordeloos. Andere partners zijn onder meer IT-dienstverleners, bezorgbedrijven en zakenpartners die ons helpen een correct beheer van de Actie en bijbehorende diensten te garanderen.

6. Mochten wij persoonsgegevens buiten de EEA moeten overdragen, dan zullen wij ervoor zorgen dat er passende juridische en technische waarborgen zijn getroffen.

7. U kunt kopieën van persoonlijke gegevens over u opvragen, inclusief in draagbare elektronische formaten en, indien van toepassing, de rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van die persoonlijke gegevens.

8. Als u niet tevreden bent met onze verwerking van persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

9. De verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens voor deze Actie is Koninklijke Verkade NV, Westzijde 103, 1506 GA Zaandam. U kunt contact opnemen met onze gegevensbeschermingsbeheerder via privacy@pladisglobal.com

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring nl/privacyverklaring Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang